با تشکر از خرید شما، هدیه‌ی شما به سبد خرید اضافه شد.

نبات تخته

سه تا ببر

تخته نبات سفید

1 کیلوگرم

91000

تومان

سه تا ببر

98000

تومان

سه تا ببر

195000

تومان

سه تا ببر

تخته نبات سفید

2 کیلوگرم

185000

تومان